NAUDOJIMO SĄLYGOS


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis Sąlygomis nustatoma a) naudojimosi www.MasterMama.lt tinklalapiu (toliau - MasterMama) taisyklės, b) www.MasterMama.lt Vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė; c)  paslaugos Tiekėjo teisės, pareigos, atsakomybė; d) kitos nuostatos.

1.2. MasterMama Vartotojas yra asmuo, įsigijęs narystę arba norintis peržiūrėti kitą informaciją MasterMama svetainėje, ar bet kokia kita forma naudojantis MasterMama svetainę.

1.3. MasterMama tinklalapį ir jo teikiamas paslaugas administruoja Gerda Danylaitė (toliau, - Tiekėjas).

1.4. Narystė – mokama MasterMama tinklalapyje teikiama paslauga. Narystė gali būti įsigyti ribotam laikotarpiui. Laikotarpis, kuriam Vartotojas nori įsigyti Narystę, yra vieneri kalendoriniai metai (365 dienos).

1.5. Vartotojas sutikimą su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis MasterMama tinklalapiu.

1.6. Asmenys, nesutinkantys bent su viena iš Sąlygų nuostatų, neturi teisės naudotis MasterMama tinklalapiu.

1.7. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti MasterMama teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Sąlygų nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Sąlygas Vartotojas toliau naudosis tinklalapiu, tai reikš Vartotojo sutikimą su Sąlygų pakeitimais.

2. Reikalavimai bei MasterMama svetainės naudojimosi sąlygos taikomos vartotojui

2.1. Vartotojas, tinklalapyje įvesdamas savo duomenis, patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.

2.2. Vartotojui kiekvienu konkrečiu atveju prieš pradedant laikytis rekomendacinės sporto programos yra būtina atsakingai įvertinti savo galimybes ir pasikonsultuoti su gydytoju.

2.3. Jei vartotojas skundžiasi kokias nors sveikatos sutrikimais, serga ar pastaruoju metu turėjo traumų, buvo operuojamas, laukiasi ar neseniai gimdė, prieš įsigydamas bet kokią MasterMama prekę, jis privalo pasikonsultuoti su gydytojais.

3. Mokamos paslaugos

3.1. MasterMama produktai yra mokam ir suteikiami tik juos įsigyjusiems asmenims.

3.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele. Prekės mokestis gali būti sumokėtas internetinės bankininkystės pagalba, naudojantis Stripe (https://stripe.com/en-lt/privacy#:~:text=Stripe%20has%20updated%20its%20Privacy,customers%20for%20interest%2Dbased%20advertising.) mokėjimo platforma.

3.2. Kiekviena MasterMama prekė turi galiojimo laikotarpį, kuris yra vieneri kalendoriniai metai (t.y. 365 dienos) po sėkmingo apmokėjimo už prekę, kuris yra patvirtinamas Stripe platformos išrašu.

3.3 Pasibaigus prekės galiojimo laikotarpiui, kuriam Vartotojas buvo įsigijęs prekę, prieiga prie MasterMama portalo ir prekių yra nutraukiama ir pratęsiama tik tada, kai vartotojas vėl įsigyja tą pačią ar kitą prekę.

3.4. Vartotojas turi teisę per 48 valandas nuo apmokėjimo už prekę, atsisakyti nuotolinės sutarties, jei suteikiamos paslaugos neatitinka vartotojo lūkesčių.

4. Atsakomybės apribojimas

4.1. MasterMama negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks pasiekti norimų tikslų, kurie buvo pasirinkti įsigyjant produktą.

4.2. MasterMama neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims vadovovaujantis nurodyta treniruočių programa ar kita tinklalapyje pateikiama medžiaga. 

4.3. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. MasterMama neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

5. Asmens duomenys

5.1. Vartotojas patvirtina, kad jo MasterMama tinklalapyje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis MasterMama sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

5.3. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Sąlygose.

5.4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Sąlygomis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją.

5.5. Dalyvaudami tiekėjo konkursuose dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenis tvarkytų Tiekėjas. Dalyviai sutinka kad jų  duomenys gali būti naudojami Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros tikslais.

6. Intelektinės nuosavybės teisės

6.1. Tiekėjas yra visų teisių į MasterMama turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai, vaizdo medžiaga, tekstinė medžiaga ir t.t., pateikiami MasterMama tinklalapyje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

6.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas MasterMama turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Sąlygų, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

7. Taikytina teisė

7.1. Tinklalapio veikla yra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl tinklalapio veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

7.2. Kilus ginčui tarp vartotojo ir tiekėjo, prašymą/skundą dėl interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius LT-01402, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel.: (8-5) 262 6751 arba faksu (8 5) 279 1466, taip pat interneto svetainėje www.vvtat.lt arba Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje lkihttp://ec.europa.eu/odr/.